WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de alle werkzaamheden en overeenkomsten tussen Budget Solutions BV en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers, tenzij schrifte- lijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een over- eenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk adequaat te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig en regelmatig alle relevante documenten en gegevens die Budget Solutions BV nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor hulppersonen van de opdrachtgever, die door de opdrachtgever worden ingeschakeld. Eerst indien en zodra de benodigde documenten zijn verstrekt, zal de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangen.

3. Het betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Budget Solutions BV geschiedt uitsluitend in onderling overleg, doch hier heeft te gelden dat onderhavige algemene voorwaarden ook op hen van toepassing zijn.

4. Tarieven en kosten van de opdracht

Het honorarium wordt een en ander overeenkomstig vigerende regelgeving separaat met de opdrachtgever overeengekomen
en vastgelegd in een kantoorovereenkomst, welke door partijen zullen worden ondertekend. Voor zover de gemaakte kosten in het honorarium niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht. De BTW wordt over alle door de opdrachtgever aan Budget Solutions BV verschuldigde bedra- gen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verande- ring van de tarieven die Budget Solutions BV in rekening brengt, wordt tijdig en vooraf kenbaar gemaakt.

5. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium evenals de kosten, worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestel- ling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden ge- bracht. Indien betaling achterwegen blijft, kan Budget Solutions BV haar werkzaamheden opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle rede- lijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk.

6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de op- dracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schrif- telijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de medewerking van derden, uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeenkomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Budget Solutions BV dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk berichten. Indien een tussen- tijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever onderscheidenlijk derden, zal Budget Solutions BV hiervoor niet aansprakelijk zijn. De opdrachtgever aanvaardt alsdan een vertraging in de uitvoering van de opdracht.

7. Duur van de opdracht

De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van Budget Solutions BV, wordt beïnvloed door allerlei (externe) fac- toren, zoals de kwaliteit van de informatie die Budget Solutions BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door de op- drachtgever respectievelijk derden van wie Budget Solutions BV afhankelijk is. Budget Solutions BV kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

8. Vertrouwelijkheid

Budget Solutions BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Budget Solutions BV zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Budget Solutions BV aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Budget Solutions BV, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van Budget Solutions BV ter beschikking stellen.

9. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Budget Solutions BV is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat als gevolg van de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Budget So- lutions BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, meer in het bijzonder de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

11. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen opdrachtgever en Budget Solutions BV in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen slechts worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.

12. Bezwaren- en Klachtenregelement

Klik hier om het Bezwaren- en Klachtenregelement te downloaden.

NIEUWSBRIEF

Wil je onze digitale niewsbrief ontvangen? Geef dan je e-mail adres op in het onderstaande veld, en klik op inschrijven.

MailChimp

Aanmelden

Je hebt hiermee de eerste stap gezet! Je bent op de goede weg” & “Vul onderstaande gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend intake gesprek”

Aanmelden
Is er sprake van schulden?
Mijn contact voorkeur is?