WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

WELKOM BIJ
BUDGET SOLUTIONS!

Vraag onze hulp aan en dan kijken wij
samen met jou wat het beste traject is
voor jou situatie.

Privacy Verklaring

Budget Solutions B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt beschreven welke persoonsgegeven dit zijn en hoe Budget Solutions B.V. deze verwerkt. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 juni 2018.
Budget Solutions B.V. behoud zich het recht deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

Betrokkenen

Personen waarvan persoonsgegevens verwerkt worden door Budget Solutions B.V. worden in dit register aangemerkt als betrokkenen. Budget Solutions B.V. kent de volgende betrokkenen:

a. Personeel in loondienst van Budget Solutions B.V.
b. Cliënten die doormiddel van een beschikking onder bewind staan c. Hulpverleners of toegewezen personen die cliënten ondersteunen d. Kinderen van cliënten of andere inwonende personen

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door Budget Solutions B.V. verwerkt worden zijn in dit artikel gespecificeerd in de verschillende betrokkenen benoemd in het vorige artikel.

Personeel

a. Geboortedatum b. Adresgegevens
c. Telefoonnummer d. Email adres
e. Rekeningnummer f. VOG
g. Naam
h. Geslacht
i. Diploma’s
j. CV’S
k. Ziekteverzuim
l. Overig

Cliënten

a. Burgerservicenummer b. Geboortedatum
c. Paspoort of ID
d. Burgerlijke staat
e. Rekeningnummer
f. Financiële informatie g. Naam
h. Geslacht
i. Telefoonnummer j. Email adres
k. Kenteken l. Overig

Hulpverleners

a. Naam
b. Werkgever
c. Telefoonnummer d. Email adres
e. Geslacht f. Overig

Kinderen van cliënten

a. Geboortedatum
b. Naam
c. Geslacht
d. Overig

Grondslag verwerking

Budget Solutions B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Doelbinding

Doelbinding bepaalt, volgens artikel 5 lid 1 onder b, dat persoonsgegevens alleen mogen worden opgeslagen en verwerkt indien er sprake is van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Het doel van Budget Solutions B.V. voor het verwerken van persoonsgegevens is:

“Het creëren van een stabiele financiële omgeving, het zo spoedig mogelijk verkrijgen van inzicht in de totale schuldenlast om de cliënt zo goed volledig mogelijk aan te melden bij een schuldhulpverlenende instantie.” – bij problematische schuldenlast

Of

“Het creëren van een stabiele financiële omgeving, het ontlasten van de cliënt van zaken rondom zijn/haar financiën, het beheren van de financiële zaken van een cliënt zolang dit nodig geacht wordt door de Rechtbank en hulpverleners.”- bij psychische problematiek

Minimale gegevensverwerking en opslagbeperking

Op grond van artikel 5 lid 1 onder c mogen er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. In artikel 5 lid 1 onder e wordt gesteld dat wanneer deze persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel, deze moeten worden verwijderd of geanonimiseerd. Budget Solutions B.V. heeft maatregelen opgenomen in haar werknemersbeleid om te voldoen aan deze regel.

Rechten van betrokkenen

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Budget Solutions B.V. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@budget-solutions.nl

Indien u vindt dat Budget Solutions B.V. niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens buiten Europa

Voor de nieuwe wetgeving is het van belang om aan te tonen of er persoonsgegevens worden opgeslagen of worden verwerkt in het buitenland.

Budget Solutions B.V. verwerkt momenteel geen persoonsgegevens in het buitenland.

Beveiliging van persoonsgegevens

Budget Solutions B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), neemt Budget Solutions ook interne maatregelen waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-desk-policy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot persoonsgegevens beperkt.

Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Budget Solutions B.V. kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers, deze zijn verder gespecificeerd in het verwerkingsregister.

Budget Solutions B.V. heeft met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

NIEUWSBRIEF

Wil je onze digitale niewsbrief ontvangen? Geef dan je e-mail adres op in het onderstaande veld, en klik op inschrijven.

MailChimp

Aanmelden

Je hebt hiermee de eerste stap gezet! Je bent op de goede weg” & “Vul onderstaande gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend intake gesprek”

Aanmelden
Is er sprake van schulden?
Mijn contact voorkeur is?